Cele i metody działania

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.Propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia w rodzinie.

2.Działanie na rzecz integracji rodziny, z poszanowaniem osobistych praw wszystkich jej członków.

3.Działanie na rzecz ozdrowienia duchowego, moralnego i psychicznego osób uzależnionych od wszelkich nałogów a także osób od nich współuzależnionych.

4.Dążenie do trwałej trzeźwości członków stowarzyszenia.

5.Zapewnienie możliwości alternatywnego „Środowiska” ludziom pragnącym porzucenia nałogów.

6.Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z nałogów.

7.Tworzenie programów pomocy w zakresie: walki z alkoholizmem, innymi uzależnieniami i współuzależnieniami.

8.Wspieranie ruchów amatorskich, których zadaniem jest rozwój intelektualny i twórczy jednostki ludzkiej.

9.Podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.

10.Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralnych i etycznych uwzględniając problem uzależnień i współuzależnień w rodzinie.

Metody pracy Stowarzyszenia:

1.Stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

2.Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.

3.Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.

4.Nawiązanie i ugruntowanie współpracy ze wspólnotami AA, AL- ANON, AL.-ATEEN, DDA oraz wszelkimi grupami, organizacjami samopomocowymi zajmującymi się wyjściem z problemu uzależnienia (narkotyki, leki, nikotyna, inne uzależnienia).

5.Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.

6.Podejmowanie i ugruntowanie współpracy ze szkołami, wyższymi uczelniami w celu propagowania trzeźwego stylu życia i profilaktyki antyalkoholowej.

7.Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie narad, konferencji, dyskusji i seminariów zakresie problemów uzależnień i współuzależnień.

8.Prowadzenie działalności mediacyjnej, konsultacyjnej, doradczej i interwencyjnej.

9.Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.

10.Organizowanie i prowadzenie amatorskich ruchów twórczych w różnych formach sekcji i kół zainteresowań.

11.Organizowanie i prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

12.Tworzenie forum dla prezentowania projektów i gromadzenia opinii, wniosków i postulatów dotyczących problematyki zwalczania uzależnień i współuzależnień.

13.Nawiązywanie i ugruntowanie współpracy z tymi organizacjami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów naszego Stowarzyszenia.

14.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.

15.Prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w celu pozyskania środków do realizacji zadań statutowych.

16.Utworzenie linii „telefonu zaufania i pełna obsługa w zakresie bezpośredniej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom.

17.Krzewienie trzeźwości przy pomocy środków masowego przekazu.

Dodaj komentarz