Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI

W RODZINIE – KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA”

W WAŁBRZYCHU

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRACY STOWARZYSZENIA

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:

„Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa”

w Wałbrzychu”, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconych nazw: Stowarzyszenie „Odnowa” w Wałbrzychu lub Klub Abstynenta „Odnowa” w Wałbrzychu.

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wałbrzychu.

§ 3.

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar RP.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używać własnej pieczęci.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, dopuszcza jednak zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.

ROZDZIAŁ II

CELE I METODY PRACY STOWARZYSZENIA

§ 8.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia w rodzinie.

2. Działanie na rzecz integracji rodziny, z poszanowaniem osobistych praw wszystkich jej członków.

3. Działanie na rzecz ozdrowienia duchowego, moralnego i psychicznego osób uzależnionych od wszelkich nałogów a także osób współuzależnionych.

4. Dążenie do trwałej trzeźwości członków stowarzyszenia.

5. Zapewnienie możliwości alternatywnego „Środowiska” ludziom pragnącym porzucenia nałogów.

6. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia

z nałogów.

7. Tworzenie programów pomocy w zakresie: walki z alkoholizmem, innymi uzależnieniami i współuzależnieniami.

8. Wspieranie ruchów amatorskich, których zadaniem jest rozwój intelektualny i twórczy jednostki ludzkiej.

9. Podejmowanie wszelkich inicjatyw, w tym społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.

10. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralnych i etycznych uwzględniając problem uzależnień i współuzależnień w rodzinie.

11. Stowarzyszenie prowadzi działalność z zakresu sfery zadań publicznych. Jest to działalność na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną grupy.

12. Działalność prowadzona przez stowarzyszenie w zakresie sfery zadań publicznych jest wyłączną działalnością statutową podmiotu.

§ 9.

Metody pracy Stowarzyszenia:

1. Stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.

2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.

3. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych.

4. Współpraca z organizacjami samopomocowymi zajmującymi się wyjściem z problemu uzależnienia (narkotyki, leki, nikotyna, inne uzależnienia).

5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.

6. Współpraca ze szkołami, wyższymi uczelniami w celu propagowania trzeźwego stylu życia i profilaktyki antyalkoholowej.

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie narad, konferencji, dyskusji

i seminariów zakresie problemów uzależnień i współuzależnień.

8. Prowadzenie działalności mediacyjnej, konsultacyjnej, doradczej i interwencyjnej.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.

10. Organizowanie i prowadzenie amatorskich ruchów twórczych w różnych formach sekcji i kół zainteresowań.

11. Organizowanie i prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

12. Tworzenie forum dla prezentowania projektów i gromadzenia opinii, wniosków

i postulatów dotyczących problematyki zwalczania uzależnień i współuzależnień.

13. Nawiązywanie i ugruntowanie współpracy z tymi organizacjami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi

i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów naszego Stowarzyszenia.

14. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.

15. Prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w celu pozyskania środków do realizacji zadań statutowych.

16. Utworzenie linii „telefonu zaufania i pełna obsługa w zakresie bezpośredniej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzin.

17. Krzewienie trzeźwości przy pomocy środków masowego przekazu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać obywatel RP o pełnej zdolności do czynności prawnych, dający gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez aktywność

i właściwą postawę moralną. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu statutu stają się członkami zwyczajnymi.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 12.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pragnące czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia, opłacające składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie oraz deklarujące dążenie do prowadzenia trzeźwego stylu życia. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanej osoby na podstawie pisemnej deklaracji kandydata przy poparciu co najmniej jednego członka.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego urządzeń i świadczeń.

2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizowania zadań statutowych.

3. Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swoich postulatów.

4. Czynnego prawa wyborczego.

5. Biernego prawa wyborczego.

§ 14.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością oraz deklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po przedłożeniu pisemnej deklaracji. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 13 za wyjątkiem pkt 4 i 5.

§ 15.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 13, za wyjątkiem punktu 4 i 5.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Przestrzeganie powziętych deklaracji trzeźwego stylu życia.

4. Przestrzeganie norm moralnych.

5. Regularne opłacanie składek członkowskich wg regulaminu.

§ 17.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. Śmierci członka.

2. Nie przestrzegania trzeźwego stylu życia.

3. Wystąpienia na piśmie do zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.

4. Skreślenie z listy członków za świadome, szkodliwe działanie na rzecz Stowarzyszenia i jego członków.

5. Nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia.

O ustaniu członkostwa decyduje uchwała zarządu Stowarzyszenia. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od uchwał zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków do Walnego Zgromadzenia poprzez Komisję Rewizyjną.

§ 18.

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

2. Skreślenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA

§ 19.

1. Władzami Stowarzyszenia są :

– Walne Zgromadzenie członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

2. Stowarzyszenie może organizować jednostki pomocnicze służące realizacji jego zadań

statutowych.

3. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów tj. 50% +1 głos w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w drugim terminie (podanym w zawiadomieniu) i może podejmować ważne uchwały. W wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania

5. Uchwały w sprawie zmian statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w drugim terminie (podanym w zawiadomieniu) i może podejmować ważne uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

6. Uchwały podejmuje się w głosowaniu jawnym.

7. Na żądanie większości, tj. 3/4 głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia jest najwyższa władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej 14 dni przed zgromadzeniem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając porządek zebrania.

4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej połowy, tj. 50% członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania, obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia należy :

1. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i innych jednostek pomocniczych, służących do realizacji zadań statutowych.

2. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.

3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.

4. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.

5. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza (sprawozdań finansowych).

8. Zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia regulaminów.

9. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.

11. Podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

12. Wprowadzenie zmian i uzupełnień w statucie stowarzyszenia.

§ 22.

W Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia udział biorą:

1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym.

2. Inne zaproszone przez zarząd osoby z głosem doradczym.

§ 23.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Stowarzyszenia określa regulamin.

§ 24.

W skład zarządu wchodzą: prezes, dwóch zastępców, sekretarz, skarbnik. Wyboru prezesa i następnie pozostałych członków zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 25.

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnia się dwóch członków Zarządu, w tym obowiązkowo musi być obecny prezes lub jeden z jego zastępców.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznych, preliminarza budżetu Stowarzyszenia.

3. Opracowanie regulaminów.

4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji.

5. Skreślenie członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z § 17.

6. Występowanie z wnioskami do Walnego zgromadzenia o nadanie członkostwa honorowego.

7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji, stowarzyszeń krajowych

i zagranicznych.

8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.

9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych władz.

11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.

12. Kierowanie pracą stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

13. Uchwały Zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej jego nieobecności, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

14. Rzecznika do kontaktów z mediami powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

– pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

– otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola wszelkich form działalności stowarzyszenia.

2. Przedstawienie na walnym zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Zgłoszenie żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia, o ile jest uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez komisję.

5. Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne sprawy finansowe.

§ 29.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. W czasie kadencji członkowie władz mogą być odwołani w takim samym trybie, w jakim zostali wybrani. Przewiduje się uzupełnienie składu władz w ten sposób, że organ może uzupełnić swój skład podejmując w tym przedmiocie uchwałę. Uzupełnienie nie może przekroczyć 50% składu osobowego organu

w czasie trwania kadencji. Uchwała może być podjęta ilością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% składu organu.

§ 30.

Na członków Stowarzyszenia naruszających postanowienia statutu Zarząd może nałożyć następujące kary organizacyjne :

– upomnienia,

– nagany,

– zawieszenie w prawach członka od trzech do sześciu miesięcy.

– wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Od kar zawieszenia w prawach członka i wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty wręczenia orzeczenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.

3. Na fundusz Stowarzyszenia składają się :

1. wpływy ze składek członkowskich,

2. z prac wykonywanych przez członków Stowarzyszenia na jego rzecz,

3. dotacje, subwencje,

4. spadków,

5. zapisów i darowizn,

6. dochodów z działalności własnej Stowarzyszenia oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, z tym, że dochód z niej może być przeznaczony na cele statutowe.

5. Zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

– wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 32.

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy prezesa Stowarzyszenia lub jednego z jego zastępców oraz skarbnika i sekretarza.

§ 33.

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługują się nią wyłącznie członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

§ 34.

1.. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

2.. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w pkt 1 uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje w drugim terminie Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia większością 3/4 głosów bez względu na ilość członków obecnych na walnym Zgromadzeniu.

3.. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Statut zatwierdzono na zebraniu

założycieli Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa” w Wałbrzychu przy ul. Krzywoustego 53 A w dniu 20. 10. 1999 roku.

Tekst jednolity zawiera zmiany uchwalone w dniu 30.05.2008 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zmiany uchwalone w dniu 14.03.2009 na Zwyczajnym Zgromadzeniu Członków.

Dodaj komentarz