Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w
„Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości”

Adresatami SPZiT są:
– Liderzy projektów społecznego wsparcia dla osób wykluczonych społecznie,
– Zdrowiejący alkoholicy i zdrowiejący członkowie rodzin osób uzależnionych działający w organizacjach promujących zdrowy styl życia
– Liderzy Stowarzyszeń Trzeźwościowych
– Dyżuranci w Punktach Konsultacyjnych, Telefonach Zaufania, Duszpasterstwie Trzeźwości.

Celami SPZiT są:
– odkrycie swoich zalet i źródeł problemów w kontaktach interpersonalnych,
– konstruktywne kontaktowanie się ze samym sobą,
– rozpoznanie i nazwanie najważniejszych problemów osobistych,
– trenowanie umiejętności rozwiązywania problemów osobistych,
– budowanie poczucia mocy i poczucia osobistej skuteczności,
– trenowanie umiejętności pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej.

Szczegółowe informacje w zaproszeniu:
http://wotuw.czarnybor.pl/pdf/studium-spzit_zaproszenie.pdf

leśniczówka

 

Dodaj komentarz