Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Odnowa 25.03.2017 r.

Wałbrzych, 11.02.2017 r.

UCHWAŁA nr 1

z dnia 11 lutego 2017 r.

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA

TRZEŹWOŚCI W RODZINIE,

KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA”

W WAŁBRZYCHU

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie, Klub Abstynenta „ODNOWA”      w Wałbrzychu działając na podstawie paragrafu 26 punkt 8 Statutu,                 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 25 marca 2017 roku o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Zarządu finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2016.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
 10. Przedstawienie programu działania na rok 2017.
 11. Dyskusja nad programem.
 12. Przerwa.
 13. Wybory Prezesa Zarządu.
 14. Wybory Członków Zarządu.
 15. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej.
 16. Rozpatrzenie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 17. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się

w Klubie Abstynenta „Odnowa”

przy ul. Parkowej 4, w Świebodzicach

Dodatkowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia można uzyskać pod numerem telefonu : 793 384 285

Uwaga:

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

Zarząd zwołuje drugie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Odnowa”

w dniu 25 marca 2017 roku, o godz. 10:30.

Dodaj komentarz