WAŻNA INFORMACJA – NOWY TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR.7.
z dnia 17 03 2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Trzeżwości w Rodzinie,
Klub Abstynenta „Odnowa” w Wałbrzychu
w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Trzeżwości w Rodzinie Klub Abstynenta „Odnowa” w
Wałbrzychu działając na podstawie paragrafu 26 punkt 8 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenia Sprawozdawczo – Wyborcze (wybory uzupełniające w związku z rezygnacją 3/5 Zarządu Stowarzyszenia) w dniu 14 04 2018 r o godz.10:00 z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
6. Sprawozdanie Zarządu finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2017.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu.
10. Przedstawienie programu działania na rok 2018.
11. Dyskusja nad programem.
12. Przerwa.
13. Wybory Prezesa Zarządu.
14. Wybory Członków Zarządu.
15. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeniesienie siedziby Stowarzyszenia z ul. B. Krzywoustego 53a, 58-300 Wałbrzych do Świebodzic przy ul. Parkowej 4 w 58-160 Świebodzicach.
17. Rozpatrzenie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Zebranie odbędzie się w Świebodzicach przy ul. Parkowej 4 (siedziba Klubu Abstynenta).
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje drugie
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia”Odnowa”w dniu 14 04 2018 r.
o godz 10:30.
Dodatkowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Członków można uzyskać pod numerem telefonu :793 384 285

Dodaj komentarz