WAŻNA INFORMACJA

 

Wałbrzych, 10.02.2018 r.

UCHWAŁA nr 5

z dnia 10 lutego 2018 r.

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA

TRZEŹWOŚCI W RODZINIE,

KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA”

W WAŁBRZYCHU

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie, Klub Abstynenta „ODNOWA”      w Wałbrzychu działając na podstawie paragrafu 26 punkt 8 Statutu,                 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 17 marca 2018 roku o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 6. Sprawozdanie Zarządu finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2017.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
 10. Przedstawienie programu działania na rok 2018.
 11. Dyskusja nad programem.
 12. Przerwa                                                                                                                                 13.Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeniesienie siedziby Stowarzyszenia z ul. B Krzywoustego53a 58-300 Wałbrzych do Świebodzic na ul. Parkową 4 58-160 Świebodzice 14.Rozpatrzenie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej               15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie odbędzie się

w Klubie Abstynenta „Odnowa”

przy ul. Parkowej 4, w Świebodzicach

Dodatkowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia można uzyskać pod numerem telefonu : 793 384 285

Uwaga:

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

Zarząd zwołuje drugie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Odnowa”

w dniu 10 marca 2018 roku, o godz. 10:30.

 

Dodaj komentarz